A dombóvári óvodákba a gyermekeket a 2016/2017. nevelési évre 2016. május 3-4. (kedd-szerda) napokon 8,00-17,00 óra közötti időpontban lehet beíratni.

 

A beiratkozás helyszíne:

 • Dombóvári Gyermekvilág Óvoda, Dombóvár, III. utca 34.
 • Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
  • Bezerédj Amália Óvodai Tagintézménye, Dombóvár, Zrínyi u. 10.
  • Erzsébet Óvodai Tagintézménye. Dombóvár, Petőfi utca 27.
  • Szivárvány Óvodája, Dombóvár, Zrínyi u. 10.
 • Margaréta Református Óvoda, Dombóvár, Bezerédj u. 2/a.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya) és
 • a szülő személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványát.

2016. szeptember 1-jétől a 2016/2017. nevelési évben az óvodába az a gyermek vehető fel, aki

 • a 3. életévét betöltötte,
 • a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2016. szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő az óvodai nevelésben részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által meghatározott időpontban. A 2016/2017-es nevelési évre a 2010.09.01 – 2013.08.31. között született gyermeknek kötelező a beíratása, ennek elmulasztása szabálysértésnek minősül.

A napi négy órában óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A felmentés alóli kérelemről további információ a Lakóhelyünk/Óvodai és bölcsődei ellátás menüpontban érhető el.

Óvodai felvételre vonatkozó döntés és jogorvoslat:

A gyermek felvételéről az óvoda vezetője dönt, a felvételi kérelemről hozott döntését írásban közli a szülőkkel legkésőbb 2016. június 3. napjáig. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvodák felvételi körzetéről az óvodák adnak felvilágosítást, továbbá az óvodai felvételi körzetek megtekinthetőek a honlapon a Lakóhelyünk/Óvodai és bölcsődei ellátás menüpontban.

Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

Az óvodának a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül érdeksérelemre hivatkozással a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

Egyéb információ:

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a Dombóvári Gyermekvilág Óvodába (Dombóvár, III. u. 34.), a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tagóvodáiba (Dombóvár, Zrínyi u. 10.) és a Margaréta Református Óvodába (Dombóvár, Bezerédj u. 2/a.) lehet beíratni.

A nemzetiséghez tartozó gyermekek részére a Dombóvári Gyermekvilág Óvodában (Dombóvár III. u. 34.), a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Erzsébet Óvodai Tagintézményében (Dombóvár, Petőfi u. 27.) és a Margaréta Református Óvodában (Dombóvár, Bezerédj u. 2/a.) van lehetőség német nemzetiségi óvodai nevelésre.