HATÁROZAT

 

A kéknyelv betegség hatósági megállapítása miatt

ATTALA, CSIBRÁK, CSIKÓSTŐTTŐS, DALMAND, DOMBÓVÁR, DÖBRÖKÖZ, GYULAJ, JÁGÓNAK, KAPOSPULA, KAPOSSZEKCSŐ, KOCSOLA, KURD

települések közigazgatási területén található minden kéknyelv betegségre fogékony kérődző állatokat (szarvasmarha, juh, kecske) tartó állományra elrendelt

megfigyelési zárlatot feloldom.

 

A zárlat feloldását követően a fenti településeken visszavonásig a VÉDŐKÖRZETRE elrendelt korlátozások érvényesek.

 

A védőkörzet alatt lévő állományokból fogékony állatoknak (szarvasmarha, juh, kecske, vadon élő kérődző) más tagországba, az ország kéknyelv betegségtől mentes területeire és megfigyelési körzetbe irányuló szállítása minden esetben csak az állategészségügyi hatóság előzetes engedélyével lehetséges.

 

A határozat ellen a közlést követő 15 napon belül a Tolna Megyei Kormányhivatalnak (7100 Szekszárd Augusz I. u. 7.) címzett, de hivatalomnál 2 példányban benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton nem terjeszthető be.

A határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtandó.

A határozat közlése az érintett településeken helyben szokásos módon való nyilvános közzététel útján történik.

INDOKOLÁS

Így határoztam, mert a rendelkező részben megnevezett, megfigyelési zárlat alá helyezett települések 20 km-es sugarú körzetében található településeken a kéknyelv betegség legutolsó megállapítása óta a 30 napos megfigyelési idő eltelt.

Határozatomat a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól szóló 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 10.§ (4) bekezdése alapján hoztam.

Az eljárás során hatáskörömet az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 51.§ (3) bekezdés b) és j) pontjai, valamint a 68/2015. (III. 30.) a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló kormányrendelet 5. § (5), illetékességemet a 66/2015. (III. 30.) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi, kerületi) hivatalokról szóló kormányrendelet 2. § (4) bek. határozza meg.

Határozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71.§ (1) bekezdésének, valamint a 72.§ (1) bekezdésének megfelelően adom ki.

A fellebbezés jogáról és annak módjáról a Ket. 72. § (1) bekezdés da) alpontja, 98. § (1) és 99. § (1) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A határozatnak fellebbezésre való tekintet nélkül történő azonnali végrehajtását az Éltv. 42.§ (1) bekezdés d) pontja alapján rendeltem el.

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 25. pontja állapította meg.

A határozat nyilvános közzététel útján történő közlését a Ket. 80/A.§ (1) bekezdés d) pontja alapján rendeltem el.

 

Dombóvár, 2015. november 12.

 

Göttlingerné Pintér Judit járási hivatalvezető nevében és megbízásából

dr. Faragó Péter, járási  főállatorvos, osztályvezető