Az önkormányzat a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódóan a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászorulóknak természetbeni szociális tűzifa támogatást biztosít.

A szociális tűzifára való jogosultság megállapítása során támogatás iránti kérelmet nyújthat be az, aki alábbi támogatások valamelyikére jogosult, vagy az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:

 

 1. aktív korúak ellátása,
 2. időskorúak járadéka,
 3. lakásfenntartási támogatás,
 4. rendszeres gyermekvédelmi támogatás,
 5. közgyógyellátás,
 6. ápolási díj,
 7. ápolási támogatás
 8. 3 vagy annál több gyermeket nevel,
 9. 60 év feletti, egyedül élő személy

Támogatás kizárólag egy jogcímen igényelhető. A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. 

Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az, 

 1. aki erődgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,
 2. aki olyan ingatlan vonatkozásában nyújt be kérelmet, amely ingatlan tűzifával egyáltalán nem fűthető,
 3. aki üresen álló - nem lakott ingatlan - vonatkozásában nyújt be kérelmet, amelyben életvitelszerűen senki sem él.

 

A döntést követő 15 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

A tűzifa átvételét a jogosult az átvételi elismervény aláírásával igazolja.

A kérelmet formanyomtatványon 2015. december 31. napjáig lehet benyújtani a Kapospula Község Önkormányzata székhelyén, 7251 Kapospula, Béke tér 21. szám alatt, a Hivatal szociális ügyintézőjénél. A kérelem nyomtatvány ide kattintva letölthető, illetve a Hivatalban kérhető.